به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۱۷، ۱۴۰۰

مهستی _ مسافر

 مهستی _ مسافر