به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۲۹، ۱۴۰۰

مبارزه بی‌نظیر دختر شجاع ارومیه با ماموران گشت ارشاد شهر!!!

من زمردان نا امیدم 
بی گمان کاوه آینده ایران زن است 
فریدون مشیری 
مبارزه بی‌نظیر دختر شجاع ارومیه