به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، مهر ۲۶، ۱۴۰۰

خیز بلند خلخالی دوم برای ویران کردن پاسارگاد، مقبره کوروش کبیر!!!


خیز بلند خلخالی دوم