به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۲۹، ۱۴۰۰

ماندانا خضرایی ، خاک خوبان

چو ایران نباشد تن من مباد 
 خاک خوبان