به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۰۳، ۱۴۰۰

روایت طوفانی جوان جسوری به نام حسین شهبازی زاده از آنچه در آبان ۹۸ گذشت!!!

حسین شهبازی زاده 

از آنچه در آبان ۹۸ گذشت!