به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۲۲، ۱۳۹۰

اعتراض شديد ايران به سفير سوئيس در خصوص تجاوز هواپيماي جاسوسي آمريكا به ...
سارا فرهمند
اندر احوال سفير سوييس

مردِ گرفتار: سفير سوييس


آدم پركار: سفير سوييس


از حبشه تا برزيل هرچه شد،


مي‌دهد آمار، سفير سوييس

سمت سميرم دو، سه تا خرس مرد

رفت سر ‌دار سفير سوييس


هند دو‌در كرده ز ما پول نفت


گشته بدهكار سفير سوييس


بابت طياره يانكي شده،


متهم انگار سفير سوييس


بابت شادي پس از گل گرفت،


پشتِ هم اخطار سفير سوييس


در كامرون قتلي اگر رخ دهد،


مي‌كند اقرار سفير سوييس


هرچه به هر جاي جهان مي‌شود،


مي‌شود احضار سفير سوييس