به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۲۴، ۱۳۹۰

کارتون
نیک آهنگ کوثر
بچه شیر گم شده