به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۲۷، ۱۳۹۰

معذرت خواهی فروتنانه محمد نوری زاد
محمد نوری زاد در بخشی از پشت صحنه ی آخرین اثرش از یکی از عوامل شرکت کننده در برنامه (گویا از عشایر عزیز است) عذرخواهی میکند. معذرت خواهی خود را برای اینکه کوچک شود در خفا انجام نداد. او داد زد تا همه بشنوند.