به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۹۰

علی تيزقدم
برسد به دست آقای رضا پهلوی
سجده شاهانه یا ریاکارانه ؟   
کوتاه سخنی با آقای رضا پهلوی دارم که اميدوارم به دست ايشان رسيده و پاسخگو باشند:

۱) آقای پهلوی در مصاحبه با فيگارو (که متاسفانه با مصاحبه هايشان در رسانه های فارسی تفاوتهای جدی دارد) اعلام کرده اند که در نظر دارند در مورد آقای خامنه ای مشابه همان فرايندی را که در مورد قذافی انجام شد دنبال کنند. ممکن است ايشان توضيح دهند فراوردهء آن فرايند چه بود و آيا ايشان به دنبال همان فراورده در مورد ايران هستند؟

۲) آقای پهلوی در مصاحبه با راديو فردا فرموده اند: "امروز پس از مشاهده بهار عرب در کشورهای عربی، ديديم هرگاه جهانيان تصميم قاطع گرفتند در حمايت از اين نيروها، حکومت مستبد را پايين کشيدند و به جای آن حکومتی که به دست مردم تعيين شده سر کار می‌آيد. امروز مسئله سوريه را بايد از نزديک دنبال کرد و فکر می‌کنم به زودی نوبت ايران هم خواهد رسيد". بسيار مناسب است آقای پهلوی توضيح دهند منظورشان از اينکه جهانيان تصميم قاطع گرفتند چيست؟ اين حمايتی که می گويند منظور کدام حمايت است؟ مسلح کردن ليبيايی ها؟ عمليات ناتو در ليبی؟ يا زمانيکه از سوريه حرف می زنند آيا ايشان پيش بينی می کنند که حکومت ايران هم تا چند ماه ديگر مانند سوريه دست به کشتار گسترده می زند و آقای پهلوی جامعه جهانی را به پيش دستی فرا می خواند؟ در اين صورت ممکن است ايشان بيشتر و صريحتر توضيح دهند که منظورشان از اين پيش دستی چيست؟ يا ايشان آينده نزديک سوريه را مانند ليبی پيش بينی می کنند و در اين راستا موضوع سوريه را به ايران ربط می دهند؟ اصولا آيا ارتباطی بين واژه "جنايت عليه بشريت" که به وفور در اين چند روزه توسط ايشان به کار رفته است و واژه هايی مانند قذافی و سوريه نمی باشد؟

۳) آقای پهلوی در همان مصاحبه با راديو فردا از شورايی گسترده صحبت کرده اند که مقدمات آن هم فراهم شده است و بلافاصله آن را ربط داده اند به اينکه: "می‌توانيم از جهانيان بخواهيم به جای اين که به فکر ماجراجويی‌های نظامی و برخوردهای خشونت‌آميز باشند از بهترين راه ممکن و کمترين هزينه ممکن و به دست خود مردم ايران تغييرات فاحشی را به دست بياورند". سوال من از آقای پهلوی اين است که اين شورا دقيقا قرار است چه کاری انجام دهد؟ چگونه به مبارزات مردم داخل کمک می کند؟ اصولا اين شورا مشروعيت و مقبوليت خود را از کجا می گيرد؟ آيا انتظار آقای پهلوی اين است که دنيا شورايی را که هنوز هيچ کس آن را نمی شناسد به عنوان سخنگوی ايرانيان و به طور واضحتر آلترناتيو بشناسد؟

۴) آقای پهلوی در انبوه مصاحبه های چند روز اخيرشان همواره موضوع نقض حقوق بشر را به عنوان محرک اصلی خود عنوان کرده اند که بسيار عالی است. ايشان در ضمن اظهار کرده اند که مدارک بسياری دارند که از نقض گسترده و سيستماتيک حقوق اقليتها خبر می دهد. اين هم بسيار عالی است اما سوالی که مطرح می شود اين است که آيا آقای پهلوی در جريان نيستند که سازمان ملل قبلا نماينده ای را در ارتباط با موضوع حقوق بشر در ايران تعيين کرده است و آيا نميدانند که مسلما از ديد سازمان ملل و شورای امنيت اگر اطلاعاتی در مورد نقض گسترده حقوق بشر در ايران موجود است بايستی به آقای احمد شهيد تحويل شود؟ دليل اين شو عظيم تبليغاتی چيست؟ آيا ارتباطی با همان شورای تشکيل شده و اهداف آن ندارد؟

۵) با توجه به شانس بسيار پايينی که از نظر حقوقی برای پذيرش مدعای ايشان در صحن شورای امنيت موجود است آقای رضا پهلوی پيامدهای اين حرکت اخيرشان را برای مردم داخل کشور و مبارزات آنان چگونه ارزيابی می کنند؟

لینک مصاحبه با فیگارو

http://www.lefigaro.fr/international/2011/12/14/01003-20111214ARTFIG00560-reza-pahlavi-il-faut-juger-les-crimes-du-regime-iranien.php

لینک مصاحبه با رادیو فردا
http://www.radiofarda.com/content/f12_interview_with_reza_pahlavi_on_khamenei_persecution/24424979.html