به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آذر ۱۲، ۱۳۹۱

ويدا فرهودی
زن بودن اگر جرم است...،

 شعری پيشکش آزاده زنان در بند،


در تنگه خاموشی آزاد چنان بادم

آن سوی فراموشی صد حنجره فريادم

باورنکنی بشنو بی دغدغه و پروا

هر روزه پيامم را ، بر زنجره ها دادمدر حبس شدن پوچ است، انديشه چو در کوچ است

می شورم و می بالم، دشنام به شيادمدشنام چه گفتم من، با دشنه ای از گفتن

ويرانه کنم خفتن، افشاگر بيدادمزن بودن اگر جرم است، من جرم شدم يکدست

ور خصم گلويم بست، از حرف نيفتادمآواز شدم يک سر، تاشهر کند باور

چون واژه گشايد در،از هرچه غم آزادمزايم غزلی نم نم، آن سوی تر از ماتم

شيرينی پيکارم، سرسختی فرهادمدر ياد تو می مانم،کز عشق همی خوانم

بشنو سخن سرخم، شوريده چنان بادمويدا فرهودی
پاييز ۲۰۱۲

منبع: گویا