به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۱۰، ۱۳۹۱

وانشا رود بارکی

Vanecha ROUDBARAKI

London Art Biennale 2013
Chelsea Old Town Hall
509 King's Road London SW10 0TS
from Wednesday the 23rd to Friday the 26th of January 2013
Opening Hours
Thursday 24th - Saturday 26th of January -From 11am to 6pm