به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۱۶، ۱۳۹۱

ﻨﻬﻀﺖ ﻤﻘﺎﻭﻤﺖ ﻤﻠﻰ ﺍﻳﺮﺍﻥ
National Movement of the Iranian Resistance
N A M I R
founded by Shapour Bakhtiar

برای آگاهی هم میهنان
آقای مصطفی مرید هیچگونه وابستگی با سازمان نهضت مقاومت ملی ایران ندارد
          به آگاهی هم میهنان میرساند که آقای مصطفی مرید هیچگونه وابستگی با سازمان نهضت مقاومت ملی ایران ندارد. در اجلاس شورای نهضت مقاومت ملی که با حضور و ریاست دکتر شاپور بختیار و کمی پیش از قتل ددمنشانه ایشان برگزار گردید، آقای مصطفی مرید بعد از خوانده شدن نامه ای که خطاب به بنیانگذار نهضت مقاومت ملی ایران نگاشته بود، به اتفاق آرا ازعضویت شورای نهضت و همچنین سایر ارگان های آن معاف و مستعفی شناخته شد.


رئیس شورای نهضت مقاومت ملی ایران
حمید ذوالنور
١٦ آذر ١٣٩١