به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۱۴، ۱۳۹۱

بهرام مشیری
شورای ملی جعلی است

بهرام مشیری، صادر کنندگان فراخوان شورای ملی‌ رافرصت طلب و جاعل مینامد

این قسمت از برنامه ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۲ سبب شد که تلوزیون پارس آنرا سانسور و از باز پخش آن جلوگیری نماید

بهرام مشیری ،شورای به اصطلاح ملی‌ ! را اینگونه  توصیف می‌کند: