به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۳۰، ۱۳۹۱

پیام شادباش جمعی از زندانیان سیاسی دوران شاه
به برگذارکنندگان جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی در خارج از کشور!
(پنجم ژانویه ۲۰۱۳ در شهر فرانکفورت)
دوستان گرامی، برگزاری جشن پنجاهمین سالگرد تاسیس کنفد راسیون را به شما تبریک می گوئیم. نام کنفدراسیون جهانی دانشجویان ما را به سالهای پیش از انقلاب ۵۷ می کشاند ،زمانی که زندانی رژیم شاه بودیم. همه ما در بیدادگاههایی حضور می یافتیم که احکام آن از پیش معلوم شده بود. بسیاری از همراهان و همگام های ما زنده نماندند تا سقوط آن رژیم را شاهد باشند، بسیاری د یگر در سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی دگر بار به بند گرفتار آمده و اعدام شدند،که البته در میان آنان عده ای از اعضای کنفد راسیون نیز دیده می شد. و سرانجام عدهای هم چون ما زندگی در تبعید را به جان خریدیم.

دوستان گرامی! ما زندانیان سیاسی آن دوران، پشتیبانی گسترده شما را از مبارزات دموکراتیک مردم ایران علیه رژیم شاه و دفاع بیدریغ شما را از آزادی خلقهای جهان از یاد نخواهیم برد. در خاطره ما کارزار بین المللی شما برای آزادی زندانیان سیاسی همواره زنده است.

ما از یاد نخواهیم برد اعتصاب غذاهایی را که در دفاع از ما برگزار کردید و مارش های اعتراضی را که به راه انداختید.

از یاد نخواهیم بردکوششهای بیدریغ شما را دراعزام وکلای بین المللی برای حضور در دادگاههای ما.

ازیاد نخواهیم برد کوششهای شما را در دستیابی به ایرانی آزاد و آباد.

چنان چه تاریخ از یاد نخواهد برد.

دوستان گرامی!در جشن پنجاهمین سالگرد کنفدراسیون ما خود را در کنار شما احساس می کنیم، درشادی شما شریک هستیم و امیدواریم که سنت های مبارزاتی کنفدراسیون تجربه ای باشد برای همه آنهائی که هم اکنون،

برای برقراری آزادی و دموکراسی در ایران علیه جمهوری اسلامی مبارزه می کنند.

1. ابراهیم آوخ

2. احمد پورمندی

3. ارسلان پورقباد

4. احمد محمدی

5. افسر (سهیلا) ستاری

6. اژدر بهنام

7. اسفندیار کریمی

8. اسماعیل ختائی

9. اشرف میرهاشمی

10. اصغر خرسند

11. اکبر سوری

12. اکبر سیف

13. امیر ممبینی

14. ایرج تقی زاده

15. ایرج نیری

16. باقر ابراهیم زاده

17. باقر قلیائی

18. بهروز مطلبی

19. بهزاد کریمی

20. بیت اله بی نیاز

21. بهروز خلیق

22. پرویز مختاری

23. پرویز نویدی

24. تقی تام

25. حسن گلشاهی

26. -حسن جعفری

27. -حسن حسام

28. حسین انورحقیقی

29. حسین بهبودی

30. حسن فخاری

31. حسین سازور

32. روبن مارکاریان

33. رضا علامه زاده

34. رسول آذرنوش

35. رضا اکرمی

36. سیف الدین حاتملوئی

37. ضرغام (اسد) محمودی

38. عاطفه جعفری

39. عباس هاشمی

40. -عباس انورحقیقی

41. علی صادقی

42. علی برزوئی

43. علی پورنقوی

44. غلام دوستدار

45. فرج آلیاری

46. فرهمند رکنی (اخوی)

47. فردوس جمشیدی

48. فریدون احمدی

49. قدرت قلی زاده

50. محمدرضا شالگونی

51. مهران پاینده

52. ماسیس عزیزخانیان

53. محمد آزادگر

54. محمد حدادپور

55. محمدرضا اردبیلی

56. محمدرضا کاویانی

57. مسعود فتحی

58. -مسعود مولازاده

59. منوچهر مختاری

60. مهدی جباری

61. مهدی فتاپور

62. نسیم خاکسار

63. ناصر آذرافروز

64. ناهید ناظمی

65. نقی حمیدیان

66. نادر عصاره

67. -هدایت سلطان زاده

68. هوشنگ حجتی

69. -همت علی نوروزپور

70. وجیه قاسمی

از دوستان عزیز زندانی رژیم شاه که به هر دلیلی قابل دسترس نبودند، تقاضا داریم در صورت تمایل نام خود را اضافه نمایند.