به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۱۴، ۱۳۹۱

هیلا صدیقی
زیر هجده اگر ندارد فهم
پس چرا مستحق اعدام است؟