به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۰۵، ۱۳۹۱

يواخيم گاوك
آرزوهاي كريسمس رييس‌جمهور

يواخيم گاوك، رييس‌جمهور آلمان، در نخستين نطق خود به مناسبت عيد كريسمس شهروندان اين كشور را به همبستگي بيشتر با يكديگر فراخواند.
وي اين درخواست خود را با اشاره به مهاجرت پر شمار پناهجويان به آلمان و خشونت‌هاي نگران‌كننده نژادي در اين كشور مطرح كرد و تاكيد داشت كريسمس جشني براي اديان مختلف است.

  رييس‌جمهور آلمان اعلام كرد با پرشتاب‌تر، بي‌ثبات‌تر و سردرگم‌كننده‌تر شدن زندگي، در برخي از شهروندان اين كشور حس نا‌امني ايجاد شده است و شكاف بين فقير و غني روز به روز بيشتر مي‌شود و بايد براي پديده‌هايي چون تغييرات اقليمي و پيرتر شدن جامعه آلمان راهكارهايي يافت. وي در بيان عقايد و پيشنهادات خود در اين زمينه، با اشاره به اهميت انسان‌دوستي در مقابله با اين روند، تصريح كرد: «در زبان سياست از همبستگي سخن مي‌گويند، در زبان دين و ايمان از نوع‌دوستي و در زبان احساسات انسان‌ها از عشق». به گفته گاوگ، آلمان مي‌خواهد كشوري باشد كه در آن پير و جوان، كساني كه ريشه در اين كشور دارند و آناني كه تازه‌واردند، بتوانند در كنار هم زندگي كنند؛ در يك كلام: آلمان كشوري همبسته باشد.