به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آبان ۰۱، ۱۳۹۲

ای کاروان، ای کاروان، لیلای من کجا می بری؟

کورش سرهنگ زاده

ای کاروان 

ای کاروان، ای کاروان
لیلای من کجا می بری

با بردن لیلای من
جان و دل مرا می بری
ای کاروان
ای کاروان، ای کارواان 
لیلای من کجا می بری
با بردن لیلای من
جان و دل مرا می بری
ای کاروان کجا می روی
لیلای من چرا می بری
در بستنِ پیمان ما
تنها گواه ما شد خدا
تا این جهان، بر جا بود
این عشق ما بماند بجا
ای کاروان کجا می روی
لیلای من چرا می بری
تمام دینم، به دنیای فانی
شراره عشقی، که شد آسمانی
به یاد یاری، خوشا آه و اشکی
به سوز عشقی، خوشا زندگانی
همیشه خدایا، محبت دلها
به قصه بماند، بنام دل ما
که لیلی و مجنون فسانه شود
حکایت ما جاودانه شود
ای کاروان، ای کاروان
لیلای من کجا می بری
با بردن لیلای من
جان و دل مرا می بری
ای کاروان کجا می روی
لیلای من چرا می بری