به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۲۷، ۱۳۹۲

"کمیته دفاع از جابر کلیبی"


جلسه همبستگی عمومی 

علیه اخراج جابر کلیبی 

دوشنبه 21 اکتبر 2013 جلسه سخنرانی و بحث حول تصمیم کانادا مبنی بر احراج جابر کلیبی بر گزار می شود.
در این جلسه جابر کلیبی و هادی قادری استاد علوم سیاسی کالج مزونو در مونترال سخنرانی خواهند کرد.
جابر کلیبی در مورد مسایل ایران، روابط کانادا با جمهوری اسلامی و سرانجام چرا سرنگون کردن جمهوری اسلامی وظیفه هر انسان آزادی خواه است؟ صحبت خواهد کرد.
هادی قادری سیاست های امپریالیستی نسبت به کشورهای پیرامونی، بویژه ایران، افغانستان و عراق را به تحلیل می کشد و دلایل قیام های توده ای در افغانستان و ایران را تشریح می نماید. سپس جلسه وارد بحث و تبادل نظر خواهد شد.
سخنرانی به زبان فرانسه انجام خواهد گرفت و همزمان به انگلیسی ترجمه خواهد شد.
ما همه را به شرکت در این جلسه فرا می خوانیم.
محل و زمان جلسه :
Café L’Artère
7000 Av. Du Parc
Métro Parc
ساعت 19

کمیته دفاع از جابر کلیبی در مونترال