به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۰۶، ۱۳۹۲

طرح: فيروز مظفري، روزنامه اعتماد

تيتر مصور قدرت خريد