به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، آبان ۰۵، ۱۳۹۲

بیائید بیائید بگیرید به کف پرچم ایران

بیائید بیائید 

شعر، موزیک و اجرا از دکتر علی گوشه 
بیائید  بیائید
بیائید بیائید 
بیائید بیائید
از این سو و از آن سو
از اینجا و از آنجا
بیائید بیائید
ز هر گوشه ایران
ز پیران و جوانان
بیائید بیائید
بگیرید به کف پرچم ایران
شوید سیل خروشان
بشورید بشورید
بر این کاخ نشینان
بشورید بشورید
بر این قوم فقیهان
که ایران شده ویران
که ایران شده ویران

*******
بنام دین اسلام
کنند در کنج زندان
زنان را هتک عصمت این رذیلان
بیائید بیائید
اگر هست شما را هنوز همت و ایمان
به فرهنگ و نیاکان
به پندار به گفتار به نیکی
بگیرید به کف پرچم ایران
شوید سیل خروشان
بشورید بشورید
بر این کاخ نشینان
بشورید بشورید
بر این قوم فقیهان
که ایران شده ویران
که ایران شده ویران
*******
بیائید بیائید
تو دانشجوی پرشور
تو زحمتکش رنجور
بیائید بیائید
ز صوفی و مسیحی
ز درویش و یهودی
ز بی دین و مسلمان
ز هر فرقه و ایمان
بیائید بیائید
بگیرید به کف پرچم ایران
شوید سیل خروشان
بشورید بشورید
بر این کاخ نشینان
بشورید بشورید
بر این قوم فقیهان
که ایران شده ویران
که ایران شده ویران


علی گوشه، اکتبر 2013