به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، آبان ۰۸، ۱۳۹۲

رهبر جمهوری اسلامی به وزیر ارشاد:

اجازه برگشت به سیاستهای فرهنگی هاشمی و خاتمی را نمی دهم


شنیده شده است که رهبر ج.ا در دیداری با وزیر ارشاد به شدت به این جمله وی که گفته بود سیاست های وزارتخانه متبوعش ادامه سیاست های فرهنگی آقای هاشمی و خاتمی خواهد بود حمله می کند و می گوید این چه حرفی است که شما زده اید. من اصلا اجازه چنین برگشتی را نمی دهم. 


طبق همین شنیده رهبر ج.ا سیاست های فرهنگی آقای هاشمی را نقد کرده اما در مورد آقای خاتمی با شخص ایشان نیز برخورد کرده وتعبیر «خائن» را بکار برده است.
بنا به نظر برخی صاحب نظران سیاسی به نظر می رسد جریان راست افراطی به تدریج توانسته از مرحله شکست انتخاباتی عبور کرده و سیاست های کارشکنانه خود را که در دولت آقای خاتمی نیز بکار می برد هماهنگ و متمرکز کند و با جوسازی مطبوعاتی و رسانه ای و مناسبات پشت صحنه تناسب قوا را از جمله در راس هرم سیاسی تحت تاثیر قرار دهد. ضمن آن که بسیاری ناظران معتقدند صدای تغییرخواهی مردم می بایست توسط دولت یادآوری و مهندسی شود. آنان معتقدند طناب کشی میان جامعه مدنی وبخش اقتدارگرای حکومت می تواند در اشکال مختلف ادامه پیدا کرده و تهاجم و ایستادگی جریان افراطی راست را تحت تاثیر قرار داده و به عقب براند.
سایت ملی ــ مذهبی