به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، آبان ۰۶، ۱۳۹۲

زنان نارنجی پوش افغان:

خیابان آزاری دیگر بس است
گروهی از زنان افغان امروز با سر دادن شعار خیابان آزاری بس است، راهپیمایی را در شهر کابل راه اندازی کردند.

آنها شاکی هستند که خیابان آزاری و بد رفتاری با زنان در بازارها و امکان عمومی بیشتر شده است.
به گفته آنها، شماری از مردان با متلک گویی، جوک های زننده و حتی فحش‌های رکیک به آزار و اذیت زنان می پردازند.
معترضان چادرهای نارنجی به سر کرده بودند و شعار می‌دادند: " زنان را نیازارید، آزار و اذیت را بس کنید، ما مصونیت می‌خواهیم ما هم شهروند هستیم."
این راهپیمایی که بیشتر اشتراک کنندگان آن، فعالان حقوق زن بودند، در خیابان مزدحم پل باغ عمومی شهر کابل برگزار شد.
لیمه یکی از مسئولان شبکه زنان افغان می‌گوید که زنان و دختران در خیابان‌ها، بازارها و دیگر اماکن عمومی مصونیت ندارند و از سوی برخی مردان مورد آزار و اذیت قرار می گیرند.
او گفت زنها حتی برای انجام کارهای بسیار عادی نمی توانند به راحتی در خیابان ها بگردند، زیرا آزار و اذیت خیابانی بسیار زیاد شده است.
در میان زنان معترض، زنان سالخورده ای نیز دیده می‌شدند.
کریمه ۵۱ ساله می‌گوید: "در گذشته این چیزها نبود... لباس های نیم آستین بود، چادر نبود اما هیچ آزار و اذیتی نبود اما حالا ما چادر و سر چادر می‌پوشیم و خود را بقچه پیج کردیم اما اینها نه پیر را می بینند و نه جوان، زنان را آزار می‌دهند."
شمار کمی از مردان نیز به حمایت از این زنان در این راهپیمایی شرکت داشتند.
غلام غوث عزیزی یکی از این مردان گفت: "این حق زنها است، ما همرایشان هم قدم هستیم. آنها نباید در جاده ها اذیت شوند."
فعالان حقوق زنان می گویند خیابان آزاری یک نوع خشونت است که باعث به وجود آمدن احساس خطر و آسیب پذیری در زنان می شود و سرانجام از خارج شدن آنها از خانه نیز جلوگیری می کند.
سنت ها، فقر و بیسوادی از جمله عواملی خوانده هستند که به باور فعالان اجتماعی سبب به وجود آمدن آزار های خیابانی می گردند.

فعالان حقوق زن می‌گویند اکنون خیابان آزاری، در حال تبدیل شدن به یک مشکل جدی است و ضرورت به برخورد جدی و رسمی دولت دارد.
بی بی سی