به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۹۶

شما بفرمائید! (گفت و شنود کیهان)

حسن روحانی
از زبان خودشان!
«مگر آدم‌عاقل وعده صد روزه می‌دهد»؟!

گفت: آقای رئیس‌جمهور در کنفرانس خبری گفته است که هرگز وعده گشایش صد روزه نداده است!
گفتم: ولی صوت و تصویر ایشان موجود است که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی خطاب به مردم چنین وعده‌ای می‌دهند و همه ملت هم این وعده ایشان را شنیده و دیده‌اند.


گفت: ایشان گفته است این ادعا یک «دروغ بزرگ»! است که «یک‌عده خرابکار»! به وی نسبت داده‌اند! و تاکید کرده که «مگر آدم‌عاقل وعده صد روزه می‌دهد»؟!

گفتم: چه عرض کنم؟!
گفت: مسئولان دولتی هم که در صف اول جلوس کرده بودند، بعد از پاسخ رئیس‌جمهور با همه وجود ایشان را تشویق کرده و برایش کف زدند!  درباره اینهمه ابراز احساسات آنهمه دولتمرد چه می‌گویی؟!
گفتم: طرف از مستخدمش پرسید؛ چرا پریشان و غمزده‌ای؟ گفت؛ قربان عاشق شده‌ام!  طرف پرسید؛ عاشق چه کسی شده‌ای؟ بگو تا به خواستگاریش بروم. مستخدم گفت؛ قربان! عاشق هر که شما بفرمائید!