به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۶

همیشه بهار گیلانه

خواننده: ناصر مسعودی
شعر: ماهدخت مخبر
ماهدخت مخبر
 همیشه بهار گیلانه
روز وشب
دعا کنم
از آسمان
باران بیاد
خیرو برکت بده
بسوی همه
گیلان بیاد

وای خدا
همیشه بهار گیلانه

 همیشه بهار گیلانهترانه: همیشه بهار گیلانه
باصدای : ناصر مسعودی

روز وشب
دعا کنم
از آسمان
باران بیاد
خیرو برکت بده
بسوی همه
گیلان بیاد
ناامیدی کار
شیطانه
وای خدا
همیشه بهار گیلانه