به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اردیبهشت ۳۰، ۱۳۹۶

مینا اسدی، توده ی میلیونی رای می دهد. شما از کنار گود خفه شو!

مینا اسدی
توده ی میلیونی رای می دهد. شما از کنار گود خفه شو!
این پیام آدمهای سیرخورده و سیر پوشیده به منست. پیام کسانی ست که از هر آخوری خورده اند و برای پاسداری از زندگی حقیرشان به هر دری زده اند و با هر کس و ناکسی دست داده اند و نشست و بر خاست کرده اند و به خاطرحفظ موقعیت ،لام تا کام نگفته اند و روزگار به ترس و سکوت گذرانده اند
پیام من به آنها اینست: من به نظر مردمی که مار کش را می ستایند و مار نویس را می کشند. احترام نمی گذارم ...

نه می گویم رای به دهند و نه می گویم رای ندهند و این و ظ...یفه ی بزرگ و تاریخی را به صحنه گردانان و مدعیان دانش و خرد و سردمداران احزاب و سازمانها می سپارم که به اقتضای سیاست روز حرفشان را پس بگیرند و با هم متحد ، و یا از هم جدا شوند.


من هنوز، فریاد مردم آلمان را از تاریخ  می شنوم: زنده باد هیتلر.
هنوز صدای مردم ایتالیا در سرم می پیچد: زنده باد موسیلینی.
هنوز صدای مردم ایران تنم را می لرزاند: ما همه سرباز تواییم خمینی . گوش به فرمان تواییم خمینی...
با دو چشمی که همه ی این سالها را دیده است، دیده ام که چگونه در یک لحظه نقش ها عوض می شو .
باگوشهایی که همه ی این سالها شنیده است شنیده ام که چگونه در چشم بر هم زدنی رای آدمها تغییر کرده است.
چون که هرگز در برابر رهبری ... قهرمانی... پیامبری سرخم نکرده ام و مدیحه سرای هیچ پادشاهی ... حاکمی .... سرداری نبوده ام و به در یوزگی کفی نان، بر در خانه ی اغنیا نرفته ام و به خاطر نام و نشان هر دم به رنگی در نیامده ام ... و سر بر آستان هیج جنایتکاری نه ساییده ام... نه تنها خفه نمی شوم بل که با صدایی که شما هم به شنوید می گویم:
باهمین توان اندک برای رهایی مردم و آزادی آنها به جان می کوشم اما هرگز با جهل مردم بیعت نمی کنم.

مینا اسدی-جمعه نوزدهم ماه مای دوهزار وهفده- استکهلم