به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۳۱، ۱۳۹۶

تصنیف «سالهای مشروطه» یا «لی لی لی لی حوضک» از عارف قزوینی

خواننده:  زنده یاد گیتی 
تصنیف سالهای مشروطه ...
ملت ار بداند ثمر آزادی را 
برکند ز بن ریشه استبدادی را