به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۹۶

آتنا فرقدانی: چرا عده ای می گویند: "رای نمی دهیم؟!"

بهتر نیست بگوییم تا "انتخابات آزاد رای نداریم؟!"