به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۰۵، ۱۳۹۶

ایران مقدس است

آه چه محنت ها که کشیدی ایران
 آه به کام دل نرسیدی جزغم ندیدی ایران
ملیحه مرادی

ایران