به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۹۶

شعله پاکروان، مادر ریحانه جباری:

من  رای نخواهم داد 
  درود بر مادر رنجديده ايران