به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۰۳، ۱۳۹۶

احمدی نژاد خطاب به خامنه ای

تو یک شاه کوچولو هستی! اینهم عاقبتی نداره!

"تو ملت را قبول نداری، ملت هم ترا قبول نداره"

مگر راًی مردم نیاید حاکم باشه؟