به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۶

من دیگه رای نمیدم

ترانه، آهنگ و اجرا مجید رحیمی
من دیگه رای نمیدم، رای نمیدم
ما رو مثه بز گر، بلانسبت شما… میبرن به پای صندوقای رای
با سه چار تا ساندیس، دو کیلو سیب زمینی
میبرن نشون بدن ما یار داریم… یارای بیکار داریم…

ملت بیمار داریم
که فراموشی شده خوراک روز و شبشون
هرکاری هم بکنیم، باز میان به پای صندوقای رای
تا بگن که ما هم اینجا آدمیم
من دیگه رای نمیدم، رای نمیدم، رای نمیدم (۲)
من دیگه رای نمیدم

من دیگه رای نمیدم!!
من دیگه رای نمیدم، رای نمیدم، رای نمیدم (۴)
بسه هرچی رای دادن، میهن و بدست این و اون دادن
بعد رای دادن تو انتظار بودن
من دیگه رای نمیدم، من دیگه رای نمیدم
ما رو مثه بز گر، بلانسبت شما… میبرن به پای صندوقای رای
با سه چار تا ساندیس، دو کیلو سیب زمینی
میبرن نشون بدن ما یار دارم… یارای بیکار داریم… ملت بیمار داریم
که فراموشی شده خوراک روز و شبشون
هرکاری هم بکنیم، باز میان به پای صندوقای رای
تا بگن که ما هم اینجا آدمیم
من دیگه رای نمیدم، رای نمیدم رای نمیدم (۲)
میخوام اینبار بمونم تو خونمون…. بخودم بگم که رای من اینه
هر کسی که نداره لیاقت رای منو….. آره جونم نداره… آره عمرم نداره
بزار اینبار ببینم وقتی ماها خونه باشیم
کسی دیگه نباشه تو صف صندوقای رای
دیگه فیلم چیو اینها میگیرن؟ پزشو به کی میدن؟
جاش میخوان چی بگیرن؟
باز بلانسبت این ملت خوب، اینا ما رو خر گیر آورده بودن
با تموم لابیهای غربیشون… با همین تاتر و سیرک و فیلم رای
اینا از ساده لوحی من و تو…. سی چهل ساله سواری میگیرن
اگه باز بیدار نشیم… بازم بریم و رای بدیم
اینا اونقدر میمونن تا تو این مقام و این پست میمیرن
پس بیا یه بار برای خودمون… واسه اینکه بدونن ما میدونیم
بمونیم تو خونه هامون بخونیم… من دیگه رای نمیدم، من دیگه رای نمیدم!

ترانه، آهنگ و اجرا مجید رحیمی ۲۲ آپریل ۲۰۱۷ مونیخ