به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۹۶

دسته کلید! (گفت و شنود کیهان)


گفت: یکی از مدعیان اصلاحات گفته است؛ این دفعه روحانی به جای یک کلید، با یک دسته کلید می‌آید!


گفتم: آقای روحانی در این  ۴ سال گذشته با آن یک کلید که با خود آورده بود چه کاری توانست انجام بدهد که حالا می‌خواهد با یک دسته کلید بیاید؟!


گفت: چه عرض کنم؟! احتمالا تصور کرده‌اند علت ناکامی و ناکارآمدی‌ دولت یازدهم کمبود کلید بوده است و تصمیم گرفته‌اند تعداد کلیدها را اضافه کنند تا شاید بتوانند، اندک کاری انجام بدهند!


گفتم: شاعری در یک محفل، قصیده‌ای می‌خواند که در یکی از بیت‌های آن آمده بود، قهرمانی با شمشیری در دست و کمانی بر دوش وارد میدان شد. این شعر خیلی مورد توجه قرار گرفت و شاعر تازه‌کاری که در مجلس بود به تصور اینکه اگر تعداد شمشیر و کمان را اضافه کند، شعرش مورد توجه بیشتری خواهد بود، قصیده‌ای سرود که در یک بیت آن آمده بود؛


پهلوان شد جانب میدان روان
با دو صد شمشیر و هفتصد تا کمان!


 ظریفی گفت؛ مرد حسابی قهرمان مورد نظرتو پهلوان بوده یا شمشیر و کمان‌فروش؟!