به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۹۸

عکسی متفاوت از دیدار روحانی با "ورژن انگلیسی" ترامپ در نیویورک

خنده روحانی و بوریس جانسون