به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، شهریور ۳۰، ۱۳۹۸

قاتلان شاپور بختیار چگونه وارد منزل وی شدند

و از چه طریقی متواری شدند (فیلم)

برنامه ی فیسبوکی  توانا

در این برنامه، پرویز دستمالچی،از چگونگی قتل وحشیانه شاپور بختیار و سروش کتیبه 
به‌وسیله جمهوری‌اسلامی سخن می گوید.