به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، مهر ۰۶، ۱۳۹۸

دلشدگان- شجریان و علیزاده

جمع مستان غزل خوانیم 
شجریان و علیزاده


ما از دو جهان غیر تو ای عشق نخواهیم...