به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، شهریور ۲۶، ۱۳۹۸

بیانیه ی گروه پزشکان و کادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران - اتریش

سحر خدایاری(دختر آبی)
به خاطر اعتراض به سیاست اجحاف و زن ستیزی حاکمیت
با خود سوزی خود، برای همیشه لکه ننگی بر پیشانی
این رژیم ضد انسانی حَک نمود.

هموطنان گرامی

قوه قضائیه که می بایستی دارای استقلال لازم وکامل باشد، مدت چهل سال است که به بیدادگاهی خشن و وحشتناک مبدل گشته است.از آنجا که رئیس این قوه از طرف رهبر جمهوری اسلامی منتصب می گردد، دارای هیچگونه استقلالی نبوده و خواهی نخواهی  باید در راستای منویات رهبر عمل نماید. در این مدت چهل سالی که از حاکمیت جمهوری اسلامی می گذرد،هر گونه اعتراضات مسالمت آمیزی با دستگیری، زندان، شکنجه و در مواردی با حکم اعدام پاسخ داده شده است. قتل زندانیان سیاسی و کنشگران مدنی و شهر وندی در درون زندانهای ایران یکی دیگر از اقدامات ضد بشری قوه قضائیه می باشد که تا کنون بدون پاسخ مانده است. پوشش اجباری و ممانعت از ورود بانوان به استادیوم های ورزشی برای تماشای مسابقات، مانند مسابقه فوتبال و غیره، از جمله اجحافاتی می باشد که در مورد آنان روا می گردد وهر گونه اعتراض مسالمت آمیز به این روش های زن ستیز با حبس ،اهانت وشکنجه پاسخ داده میشود.

سحر خدایاری ( دختر آبی )، دختر جوانی که در اول اسفند ماه گذشته قصد داشت با لباس مبدل مردانه برای تماشای مسابقه فوتبال وارد استادیوم آزادی بشود، دستگیر وروانه زندان گشته ومورد اهانت و شکنجه قرار می گیرد. پس از ارائه وثیقه سنگین از زندان آزاد و هنگامی که برای دریافت تلفن همراه خود به دادسرا مراجعه می کند از حکم شش ماه زندان مطلع وبه عنوان اعتراض به این حکم وبه سیاست زن ستیزی رژیم، در مقابل دادگاه اقدام به خود سوزی می نماید و پس از چندروز بر اثر جراحات ناشی از  نود درصد سوختگی  وبا آرزوهای بسیار  از این جهان رخت بر می بندد و به عنوان اعتراض وبرای همیشه لکه ئنگی بر پیشانی این رژیم ضد انسانی و زن ستیز حَک می نماید.

هموطنان عزیز
آیا ما می توانیم شا هد این همه ظلم و ستمی که، پیرامون اعتراضات مسالمت آمیز، از جانب حاکمیت به مورد اجرا گذاشته میشود، باز هم و باز هم، سکوت اختیار کنیم و لب از لب نگشائیم؟
خود سوزی – دختر آبی- این دختر جوان، نشانگر این واقعیت است که اکنون دیگر جان مردم بلازده ما به لب رسیده است. آنها حتی جان خود را نثار آزادی و دسترسی به حقوق مدنی و شهروندی می نمایند تا نسل های آینده بتوانند در رفاه وآزادی بهتری زندگی کنند.

آیا سکوت نسبت به این همه اجحافات وظلم وستمی که روا می گردد علامت رضا نخواهد بود؟
آیا در مقابل آنچه که در وطن عزیزمان می گذرد می توانیم بی تفاوت باشیم؟
بدیهی است که چنین نباید باشد و چنین نیست.

دختر آبی،  به خاطر اعتراض به سیاست اجحاف و زن ستیزی حاکمیت  ولایت مطلقه فقیه، با اقدام به خود سوزی، برای همیشه لکه ننگی بر پیشانی این رژیم قرون وسطائی حَک نمود.
خود سوزی این زن جوان و آتشی که از بدن ظرف او زبانه کشید، دیر یا زود عما مه های سفید وسیاه حاکمان را فرا خواهد گرفت. آتشی که پس از خاموشی آن وبا کوشش همگانی ملت ایران، از نو  و دوباره، ایرانی آزاد، آباد، ایرانی تهی از هر گونه ظلم وستم، زندان وشکنجه و اعدام بنا خواهد گردید. 


گروه پزشکان وکادر پزشکی ایرانیان مدافع حقوق بشر
 Medical Professionals for Human Rights in Iran – Austria
Vorsitzender: Med.-Rat Dr. A. Sadat-Gouché
و
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران-اتریش

Komitee zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran, Österreich.