به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، مهر ۰۵، ۱۳۹۸

کشتار سال شصت وهفت

شعر و موسیقی: دکتر علی گوشه  

بسال شصت وهفت کشتند و کشتند
گهی تک تک گهی رج رج بکشتند

کشتار سال شصت وهفتکشتار سال شصت وهفت

بسال شصت وهفت کشتند و کشتند
گهی تک تک گهی رج رج بکشتند

جوانان را به چوب دار بستند
به رگبار مسلسل ها به بستند

چه پا ها و جه سر ها که شکستند
هزاران مادران در غم نشستند

زمین خاوران گلگون ز خون شد
هزاران لاله ها از خاک برون شد

به جای هر جوانی که بکشتند
دوصد لاله زخاکش بر شکفتند

خمینی  آن دروغ پرداز ماهر
بگفتا خدعه کردم من به ظاهر

رئیسی قاضی القضات ملعون
 دو دستش تا به آرنج غرقه در خون

کنون ملت اسیر چنگ گرگ است 
که در تاریخ چنین گرگی ندیده است

اگر خواهید رها گردید ز چنگش 
بجنبید و شوید یکسو به جنگش

چو خرم دین وآرش همچو کاوه
 کنید این گرگ وحشی پاره پاره

بکوبید بر سرش با مشت قانون
رها سازید وطن از شر طاعون

دکتر علی گوشه