به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۹۸

مشتى ماشاالله، شاعر: دکتر شاهكار بينش پژوه

 مشتى ماشاالله
دکتر شاهكار بينش پژوه


 مشتى ماشاالله  -  شاعر: دکتر شاهكار بينش پژوه