به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۹۸

دلی دارم، شعر و موسیقی، دکتر علی گوشه

دکتر علی گوشه
دلی دارم بسی غمگین و محزون / برای هموطن ها کنج زندون
دلی دارم پر از ذرد و پر از خون / برای آن ندای خفته در خون 
دلی دلرم پر از اندوه پراز کین / برای کودکان کار و مسکین 
دلی دارم پر از فریاد وغوغا / ز چنگ خون چکان شیخ و ملافکنده زین زرّین و سوارند / به دوش مردمی که نان ندارند 
چه هفت تپه چه اهواز و چه قوچان / چه کردستان و گیلان و خراسان
ز تهران و لرستان و ز سمنان / همه اندر تلاش لقمه ای نان
رفیقان ای رفیقان ای رفیقان / بجُنبید و کنید آزاد ایران
برانید و بگیرید این فقیهان / وطن آزاد سازید زین وقیهان 

تقدیم می شود به کارگران هفت تپه که برای احقاق حقوق خود به پا خاستند