به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، بهمن ۲۶، ۱۴۰۰

یک فیلم کمتر دیده شده از درد دل تلخ و غمگینانه شاه در روزهای آخر!!!

سخنان احمد سلامتیان دقیقه 10:15 سخنان خانم مهشید امیرشاهی دقیقه 12:26 

درد دل تلخ و غمگینانه شاه در روزهای آخر!