به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۲۱، ۱۴۰۰

ناصر - وین: مباحثات حول شرکت و یا حمایت از اعتصاب غذا در وین

یکی از مهمترین عوامل ناتوانی در مبارزه علیه جنایاتی که در کشورمان به طور مستمر انجام می پذیرد، وجود و حضور قطبهای دگم وفرقه گرا است که همچون گروه های ناسیونالیستی و مخرب مانع هرگونه همکاری نیروهای دموکراتیک و ضد رژیم شده اند. این طیف های ناتوانِ مدعی مبارزه با رژیم، میبایستی بازده کارشان را درترازوی سنجش و داوری قرار دهند تا ازبی اثر بودن چنین اقدامات پراکنده و ناتوان در امر مبارزه با رژیم بروشنی آگاه شوند

ادامه مطلب