به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اسفند ۰۴، ۱۴۰۰

ایرج، پهلوان آواز ایران، در ۹۰ سالگی خود را رسوای خاص و عام کرد!!!


رسوای خاص و عام