به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۰۸، ۱۴۰۰

یک روایت متفاوت از این که چگونه بایدن خوابالو پوتین زبل را شکار کرد!!!


چگونه بایدن خوابالو  پوتین زبل را شکار کرد!