به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، بهمن ۲۳، ۱۴۰۰

طنزهای بیژن اسدی پور