به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۲۰، ۱۴۰۰

پیام رحمت به ایرانیان خارج از کشور !

پیام علی خامنه ای به ایرانیان خارج از کشور!