به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اسفند ۰۱، ۱۴۰۰

یک پیش بینی تلخ و تیزبینانه از فریدون فرخزاد که به وقوع پیوست!!!


یک پیش بینی تلخ و تیزبینانه از فریدون فرخزاد