به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، اسفند ۰۶، ۱۴۰۰

رونمایی پوتین از یک ابزار خوفناک، برای جنگ جهانی سوم!!!


جنگ جهانی سوم!