به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۲۱، ۱۴۰۰

آشفتگی و درماندگی بی سابقه خامنه‌ای از دست منوتو و ایران اینترنشنال!!!


آشفتگی و درماندگی بی سابقه خامنه‌ای