به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۱۷، ۱۴۰۰

حماقت امام جمعه تفرش و پایان تلخی که برای یک خانواده بی گناه رقم زد!!!


حماقت امام جمعه تفرش