به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۱۸، ۱۴۰۰

مجید انصاری، معاون سابق روحانی:

محال است بتوانیم این نظام را حفظ کنیم!